Podział majątku współmałżonków a odszkodowanie

Podział majątku może wystąpić zarówno podczas rozwodu, jak i w trakcie małżeństwa (co nie jest równoznaczne z rozstaniem). Co w przypadku, kiedy jednej z osób przysługuje odszkodowanie? Czy podlega one podziałowi?

Czy odszkodowanie podlega podziałowi między współmałżonków?

odszkodowania przy podziale majątku

Na początek warto zajrzeć do artykułu 31 paragraf 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Znajdziemy tam informację, że w momencie zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa, która obejmuje nie tylko rzeczy nabyte wspólnie, ale też osobno przez każdego z nich. W artykule 33 są wymienione części składowe majątku danego małżonka, która również wchodzi w skład wspólnoty majątkowej. Punkt szósty tego artykułu dość precyzyjnie wyjaśnia tę zawiłość: „przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę”. Możemy z tego wywnioskować, że odszkodowania przy podziale majątku również podlegają dzieleniu. Należy jednak pamiętać, że musi to być kwota dokładnie oznaczona i niebudząca wątpliwości co do jej pochodzenia. Również wszystkie kwoty zwrotu za leczenie czy rehabilitację podlegają podziałowi. Wyjątkiem są jednak świadczenia pieniężne (np. renta), która została przyznana wskutek całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Od tych reguł bywają wyjątki, ponieważ często jest to zależne od tego, z jakiego tytułu oraz na jakiej podstawie dana osoba otrzymała odszkodowanie. Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku, gdy małżonkowie są współwłaścicielami rzeczy, za którą należy się odszkodowanie (np. skradzione auto) to nawet jeśli znajdujemy się w trakcie rozwodu, nie możemy żądać od ubezpieczyciela podziału odszkodowania na dwa konta bankowe. 

W przypadku wątpliwości przy podziale majątku najlepsza jest rzeczowa i spokojna rozmowa z udziałem obydwu małżonków. Niestety jak wiadomo, czasami jest to niemożliwe. Dlatego warto zawczasu zapoznać się z wykładnią prawa w tej dziedzinie, by uniknąć zbędnych rozczarowań.